Parkinson.sk

Slovník Parkinsonovej choroby

Amantadín liek, ktorý sa používa ako doplnok liečby levodopou, môže priaznivo ovplyvniť niektoré komplikácie v súvislosti s liečbou
Ataxia porucha koordinácie pohybov a porucha rovnováhy
Bradykinézia spomalenie pohybov
Bazálne gangliá nervové štruktúry v hlbokých častiach mozgu, ktoré sa podieľajú na riadení a regulácii pohybov
Chorea mimovoľné, vedomím neovládateľné, nepravidelné, zväčša krútivé pohyby tela
COMT inhibítory látky, ktoré ak sa podávajú spolu s levodopou, zvyšujú a predlžujú jej účinnosť v mozgu
Demencia duševná choroba prejavujúca sa zhoršením pamäte a rozumových schopností v dôsledku degeneratívnych zmien v mozgovom tkanive
Dopamín neurotransmiter – látka, ktorá pomáha prenášať informácie medzi nervovými bunkami. Pri Parkinsonovej chorobe je v mozgu nedostatok dopamínu
Dopaminergická stimulácia liečebná metóda, pri ktorej dodávame potrebné množstvo dopamínu
Dopamínové agonisty látky, ktoré sa používajú ako náhrada levodopy (dopamínu), pôsobia na dopamínových receptoroch podobne ako dopamín
Dyskinéza porucha normálnych pohybov. Súvisí s antiparkinsonickou liečbou. Pacient v dôsledku liečby vykazuje abnormálne pohyby
Dystónia nedobrovoľný pohyb s abnormálnym (zvýšeným alebo zníženým) svalovým napätím, je prítomné abnormálne držanie tela alebo jeho častí. Je súčasťou viacerých ochorení centrálneho nervového systému; môže vzniknúť aj v dôsledku liečby a často býva spojená s bolesťou
Esenciálny tremor ochorenie, pri ktorom dominuje akčný tras končatín alebo hlavy (t.j. tras sa zvýrazňuje najmä pri činnosti). Často sa zamieňa za Parkinsonovu chorobu
Extrapyramídový systém systém, ktorý je zodpovedný za udržanie svalového napätia a vykonávanie automatických pohybov
Freezing zamrznutie – krátkodobá prechodná neschopnosť pohybu
Halucinácie nereálne vnemy (zrakové, sluchové, čuchové a iné), ktoré nie sú spôsobené vonkajšími podnetmi, ale porušenou funkciou mozgu, môžu súvisieť aj s liečbou
Hĺbková mozgová stimulácia neurochirurgická metóda, pri ktorej sa zavádzajú elektródy do hlbších štruktúr – jadier v mozgu. Pomocou elektród sú vysielané elektrické impulzy, ktoré stimulujú a zlepšujú pohyblivosť pacienta
Hypomímia zníženie mimickej pohyblivosti tváre
Idiopatický ochorenie, u ktorého nie je známa príčina
Inkontinencia unikanie moču alebo stolice
Karbidopa látka, ktorá blokuje metabolizmus (účinok) levodopy v tele mimo mozgu – znižuje periférne nežiaduce účinky
Kontinuálna liečba liečebná metóda, pri ktorej liečivo do organizmu (krvi) pacienta dodávame v rovnomerných, vyrovnaných dávkach (napr. pomocou pumpy)
Kognitívny deficit deficit vedomostných a poznávacích funkcií
Levodopa liečivo, ktoré sa v ľudskom organizme mení na dopamín
Motorické poruchy zhoršenie pohyblivosti
Neurodegenerácia poškodenie nervových štruktúr s následkom poškodenia neurologických funkcií
Neurón nervová bunka, ktorá vytvára a prenáša vzruchy
Neurotransmitery chemické látky, pomocou ktorých si nervové bunky prenášajú informácie
„On-off“ stavy, ktoré zapríčiňujú striedanie pohyblivosti. Objavujú sa napriek liečbe v súvislosti s postupom ochorenia
„On“ fáza fáza, počas ktorej liečba dobre zaberá, parkinsonik je dobre pohyblivý
„Off“ fáza fáza, počas ktorej liečba nezaberá, zhorší sa pohyblivosť a zvýraznia sa príznaky ochorenia
Posturálna instabilita poruchy udržiavania vzpriameného postoja a rovnováhy
Rigidita stuhnutosť svalov a zvýšenie napätia vo svaloch, pričom svaly kladú zvýšený odpor pri pasívnom pohybe
Tras pravidelné rytmické pohyby častí tela, najčastejšie rúk a hlavy. U pacientov s Parkinsonovou chorobou býva prítomný v pokoji a zvyčajne pri činnosti mizne
„Wearing off“ efekt vyprchávanie účinku dávky lieku pred užitím ďalšej dávky. V dôsledku tohto efektu vzniká potreba skracovať intervaly medzi jednotlivými dávkami lieku a navyšovať frekvenciu jeho podávania
Parkinskon.sk
Pokiaľ to nie je uvedené inak, sú všetky názvy produktov, ktoré sa objavujú na tejto webovej stránke, ochranné známky vlastnené alebo licencované spoločnosťou AbbVie Inc., jej dcérskymi alebo pridruženými spoločnosťami. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti AbbVie Inc. nesmie byť na tomto webe použitá žiadna ochranná známka, obchodný názov alebo vizuálna podoba AbbVie, s výnimkou identifikácie produktov alebo služieb spoločnosti.
SK-ABBV-230005, Apríl 2023
abbvie
Copyright © 2023 AbbVie Inc.