Slovník

Aby ste lepšie porozumeli svojmu ochoreniu, pripájame tento kratučký slovník odborných výrazov:

Ataxia
Porucha koordinácie pohybov.
Bradykinézia
Spomalenie pohybov.
Bazálne gangliá
Nervové štruktúry v hlbokých častiach mozgu, ktoré sa podieľajú na riadení a regulácii pohybov.
Chorea
Mimovoľné, vedomím neovládateľné, nepravidelné, prevažne krútivé pohyby tela.
COMT inhibítory
Látky, ktoré ak sa podávajú spolu s prekurzorom dopamínu, zvyšujú a predlžujú jeho účinnosť v mozgu.
Demencia
Duševná choroba prejavujúca sa zhoršením pamäte a rozumových schopností v dôsledku degeneratívnych zmien v mozgovom tkanive.
Dopamín
Neurotransmiter/prenášač – látka, ktorá pomáha prenášať informácie medzi nervovými bunkami. Pri Parkinsonovej chorobe je v mozgu nedostatok dopamínu.
Dopaminergická stimulácia
Liečebná stratégia v liečbe Parkinsonovej choroby, ktorá zabezpečuje stimuláciu určitých štruktúr v mozgu a ovplyvňuje jej príznaky.
Dopamínové agonisty
Látky, ktoré sa používajú ako náhrada dopamínu, pôsobia na dopamínových receptoroch podobne ako dopamín.
Dyskinéza
Porucha koordinácie normálnych pohybov. Súvisí s antiparkinsonickou liečbou. Pacient v dôsledku liečby vykazuje mimovoľné pohyby.
Dystónia
Zvýšené alebo znížené svalové napätie; je prítomné abnormálne držanie tela alebo jeho častí. Je súčasťou viacerých ochorení centrálneho nervového systému; môže vzniknúť aj v dôsledku liečby a často býva spojená s výraznou bolesťou.
Esenciálny tremor
Ochorenie, pri ktorom dominuje akčný tras končatín alebo hlavy (t. j. tras sa zvýrazňuje najmä pri činnosti). Často sa zamieňa za Parkinsonovu chorobu.
Extrapyramídový systém
Systém, ktorý je zodpovedný za udržanie svalového napätia a vykonávanie automatických pohybov.
Freezing
Zamrznutie – krátkodobá prechodná neschopnosť pohybu.
Halucinácie
Nereálne vnemy (zrakové, sluchové, čuchové a iné), ktoré nie sú spôsobené vonkajšími podnetmi, ale porušenou funkciou mozgu, môžu súvisieť aj s liečbou.
Hĺbková mozgová stimulácia
Neurochirurgická metóda, pri ktorej sa do hlbších štruktúr – jadier v mozgu – zavádzajú elektródy. Pomocou elektród sú vysielané elektrické impulzy, ktoré stimulujú a zlepšujú pohyblivosť pacienta.
Hypomímia
Zníženie svalovej pohyblivosti tváre.
Idiopatický
Ochorenie bez známej príčiny.
Inkontinencia
Samovoľné unikanie moču alebo stolice.
Kontinuálna liečba
Liečebná metóda, pri ktorej sa liek podáva v rovnomerných, vyrovnaných dávkach (napr. pomocou prenosnej pumpy).
Kognitívny deficit
Deficit vedomostných a poznávacích funkcií.
Motorické poruchy
Zhoršenie telesnej pohyblivosti.
Neurodegenerácia
Poškodenie nervových štruktúr s následkom poškodenia neurologických funkcií.
Neurón
Nervová bunka, ktorá vytvára a prenáša vzruchy.
Neurotransmitery
Chemické látky, pomocou ktorých nervové bunky prenášajú informácie.
„On-Off“ stavy
Striedanie pohyblivosti. Objavujú sa napriek liečbe v súvislosti s postupom ochorenia.
„On“ fáza
Fáza, počas ktorej liečba dobre zaberá, pacient je v stave dobrej hybnosti.
„Off“ fáza
Fáza, počas ktorej liečba nezaberá, zhorší sa pohyblivosť a zvýraznia sa príznaky ochorenia.
Posturálna instabilita
Poruchy udržiavania vzpriameného postoja a rovnováhy.
Rigidita
Stuhnutosť svalov a zvýšenie napätia vo svaloch, pričom svaly kladú zvýšený odpor pri pasívnom pohybe.
Tras
Pravidelné rytmické pohyby častí tela, najčastejšie rúk a hlavy. U pacientov s Parkinsonovou chorobou býva prítomný v pokoji a pri činnosti zvyčajne vymizne.
„Wearing off“ efekt
Zníženie účinku dávky lieku pred užitím ďalšej dávky. V dôsledku tohto efektu vzniká potreba skracovať intervaly medzi jednotlivými dávkami lieku a zvyšovať frekvenciu jeho podávania.